Zawieszenie uprawnień przy zatrzymaniu prawa jazdy NIELEGALNE! Niezgodne z konstytucją.

- MotoRmania

Wkrótce wejdą zmiany w przepisach, potwierdzające sankcje prawne bez prawomocnego wyroku – to niezgodne z konstytucją .

Ustawodawca wprowadza zmiany w przepisach, które nie mają zostawiać wątpliwości, iż zatrzymanie prawa jazdy przed prawomocnym wyrokiem jest w zasadzie tym samym co prawomocny wyrok. Policjanci teoretycznie mogli mieć wątpliwości jaki mandat wystawić kierowcom bez dokumentu, oczekującym na rozprawę sądową – czy za brak dokumentu ( 50 zł) czy za prowadzenie bez uprawnień, które w zasadzie nie zostały przecież prawomocnie odebrane.  Po wprowadzeniu zmian proponowanych przez projekt nie będzie już miejsca na żadne interpretacje – zawieszenie w uprawnieniach po zatrzymaniu prawa jazdy nakłada na nas takie same sankcje jakby sąd zabrał nam uprawnienia prawomocnym wyrokiem, zanim jeszcze ten wyrok nastąpi. Tyle tylko, że to NIELEGALNE. Niezgodne z konstytucją.   I tu tkwi sedno problemu. Sprzeczność tych przepisów z Konstytucją wytykała już Polsce Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Te nieprawidłowości zostały również potwierdzone przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iusticia”.  W oświadczeniu informują, że obecne przepisy traktują zatrzymanie dokumentu jak faktyczne odebranie uprawnień, czyli orzeczenie o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych. O takim zakazie może orzekać wyłącznie sąd.

Naturalnie  wystawienie mandatu oraz zatrzymanie prawa jazdy jako sankcja też nie jest zgodne z konstytucją – stanowi podwójne karanie za to samo wykroczenie. Innymi słowy możemy odmówić wydania prawa jazdy powołując się na Konstytucję ( w przypadku kiedy policjant chce nas ukarać również mandatem ). Poza tym zgodnie z prawem możemy prowadzić pojazd i odmówić przyjęcia mandatu za brak uprawnień dopóki te nie zostaną nam odebrane poprzez prawomocne orzeczenie w sądzie. Oczywiście pozostaje kwestia moralna- jeżeli złamałeś przepisy i wiesz, że zasłużyłeś na sankcję to przyjmij to „na klatę”. Jednak może powstać wiele sytuacji kiedy przekroczenie prędkości zarejestrowane przez kamerę w samochodzie policyjnym lub inne urządzenie będzie nieprecyzyjne – może nas tutaj czekać długa batalia w sądzie i nikt nie ma prawa nam odebrać uprawnień w czasie kiedy będziemy dochodzić swoich racji. 

 

 

PROJEKT ZMIANY – Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (wersja z dnia 30.1.2020)
      Art. 104a. 1. Zawieszeniu ulegają uprawnienia do kierowania pojazdami osoby, której:1) zatrzymano dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdami lub zaistniały przesłanki do zatrzymania tego dokumentu w trybie art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a, g, h, j, k, pkt 1a lit. a i b oraz pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;2) starosta wydał decyzję o zatrzymaniu dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 2 – 5 oraz art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 541 i 2183, z 2016 r. poz. 2001 oraz z 2018 r. poz. 957).2. Uprawnienia do kierowania pojazdami osoby, której zatrzymano dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdami w trybie art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zostaje unieważnione.

3. Zawieszenie uprawnień do kierowania pojazdami następuje:

1) z upływem okresu, w którym wydane pokwitowanie uprawniało do kierowania pojazdami albo

2) od dnia zaistnienia przesłanki do zatrzymania prawa jazdy – w przypadku braku zatrzymania dokumentu podczas kontroli na drodze, albo

3) od dnia następującego po dniu doręczenia informacji o popełnieniu wykroczenia – w przypadku, jeżeli wykroczenie było zarejestrowane przez urządzenie rejestrujące, albo 4) od dnia następującego po dniu doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 2.

4. Zawieszenie ustaje z dniem zwrotu zatrzymanego dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdami przez organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie.

5. Organ kontroli ruchu drogowego informuje o dniu rozpoczęcia zawieszenia uprawnień do kierowania pojazdami w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

6. Do osób, których uprawnienia do kierowania pojazdami zostały zawieszone, stosuje się przepisy dotyczące cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami.

Może ci się zainteresować

MotoRmania jest zaskakującym, lifestyle’owym portalem o tematyce motocyklowej. Podstawą publikacji są rzetelnie i niezależnie przeprowadzane testy motocykli, których dodatkową atrakcją jest inspirujący sposób prezentacji zdjęć. Kompetencja redakcji MotoRmanii została wyróżniona zaproszeniem do testów fabrycznych motocykli wyścigowych klasy Superbike, co błyskawicznie ugruntowało status magazynu jako najbardziej fachowego miesięcznika motocyklowego w Polsce. Nasz portal to długo oczekiwany powiew pasji i prawdziwie motocyklowego stylu życia!

©2010 – 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone MotoRmania.com.pl