Zawieszenie uprawnień przy zatrzymaniu prawa jazdy NIELEGALNE! Niezgodne z konstytucją.
MotoRmania
26 lutego 2020

Wkrótce wejdą zmiany w przepisach, potwierdzające sankcje prawne bez prawomocnego wyroku – to niezgodne z konstytucją .

Ustawodawca wprowadza zmiany w przepisach, które nie mają zostawiać wątpliwości, iż zatrzymanie prawa jazdy przed prawomocnym wyrokiem jest w zasadzie tym samym co prawomocny wyrok. Policjanci teoretycznie mogli mieć wątpliwości jaki mandat wystawić kierowcom bez dokumentu, oczekującym na rozprawę sądową – czy za brak dokumentu ( 50 zł) czy za prowadzenie bez uprawnień, które w zasadzie nie zostały przecież prawomocnie odebrane.  Po wprowadzeniu zmian proponowanych przez projekt nie będzie już miejsca na żadne interpretacje – zawieszenie w uprawnieniach po zatrzymaniu prawa jazdy nakłada na nas takie same sankcje jakby sąd zabrał nam uprawnienia prawomocnym wyrokiem, zanim jeszcze ten wyrok nastąpi. Tyle tylko, że to NIELEGALNE. Niezgodne z konstytucją.   I tu tkwi sedno problemu. Sprzeczność tych przepisów z Konstytucją wytykała już Polsce Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Te nieprawidłowości zostały również potwierdzone przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iusticia”.  W oświadczeniu informują, że obecne przepisy traktują zatrzymanie dokumentu jak faktyczne odebranie uprawnień, czyli orzeczenie o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych. O takim zakazie może orzekać wyłącznie sąd.

Naturalnie  wystawienie mandatu oraz zatrzymanie prawa jazdy jako sankcja też nie jest zgodne z konstytucją – stanowi podwójne karanie za to samo wykroczenie. Innymi słowy możemy odmówić wydania prawa jazdy powołując się na Konstytucję ( w przypadku kiedy policjant chce nas ukarać również mandatem ). Poza tym zgodnie z prawem możemy prowadzić pojazd i odmówić przyjęcia mandatu za brak uprawnień dopóki te nie zostaną nam odebrane poprzez prawomocne orzeczenie w sądzie. Oczywiście pozostaje kwestia moralna- jeżeli złamałeś przepisy i wiesz, że zasłużyłeś na sankcję to przyjmij to „na klatę”. Jednak może powstać wiele sytuacji kiedy przekroczenie prędkości zarejestrowane przez kamerę w samochodzie policyjnym lub inne urządzenie będzie nieprecyzyjne – może nas tutaj czekać długa batalia w sądzie i nikt nie ma prawa nam odebrać uprawnień w czasie kiedy będziemy dochodzić swoich racji. 

 

 

PROJEKT ZMIANY – Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (wersja z dnia 30.1.2020)
      Art. 104a. 1. Zawieszeniu ulegają uprawnienia do kierowania pojazdami osoby, której:1) zatrzymano dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdami lub zaistniały przesłanki do zatrzymania tego dokumentu w trybie art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a, g, h, j, k, pkt 1a lit. a i b oraz pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;2) starosta wydał decyzję o zatrzymaniu dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 2 – 5 oraz art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 541 i 2183, z 2016 r. poz. 2001 oraz z 2018 r. poz. 957).2. Uprawnienia do kierowania pojazdami osoby, której zatrzymano dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdami w trybie art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zostaje unieważnione.

3. Zawieszenie uprawnień do kierowania pojazdami następuje:

1) z upływem okresu, w którym wydane pokwitowanie uprawniało do kierowania pojazdami albo

2) od dnia zaistnienia przesłanki do zatrzymania prawa jazdy – w przypadku braku zatrzymania dokumentu podczas kontroli na drodze, albo

3) od dnia następującego po dniu doręczenia informacji o popełnieniu wykroczenia – w przypadku, jeżeli wykroczenie było zarejestrowane przez urządzenie rejestrujące, albo 4) od dnia następującego po dniu doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 2.

4. Zawieszenie ustaje z dniem zwrotu zatrzymanego dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdami przez organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie.

5. Organ kontroli ruchu drogowego informuje o dniu rozpoczęcia zawieszenia uprawnień do kierowania pojazdami w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

6. Do osób, których uprawnienia do kierowania pojazdami zostały zawieszone, stosuje się przepisy dotyczące cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami.

MotoRmania
Redaktor naczelny

to lifestylowy magazyn o tematyce motocyklowej. Ekskluzywność tego tytułu podkreśla nie tylko doskonałej jakości papier, ale przede wszystkim wyjątkowe materiały. Masz sprawę ? Skontaktuj się:

Materiały premium

czytaj kolejne artykuły