Miasto Poznań udostępnia Białą Księgę ws. Toru Poznań
Piotr Jędrzejak
11 września 2018

Miasto Poznań odpowiada na zarzuty CBA, jednocześnie publikując pełną historię Toru Poznań. Sprawdźcie co tam się znalazło i jakie najważniejsze fakty dla Was wyłuskaliśmy.

Na pewno słyszeliście o sporze toczącym się w sprawie Toru Poznań. Po przeprowadzonej kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne złożyło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie wynajmu terenu Toru Poznań od Miasta Poznań przez Automobilklub Wielkopolski. Poszło o „nieścisłości w papierach” oraz o to, że AW wynajmuje Tor nieodpłatnie. Szczegóły znajdziecie tutaj.

Kilka dni później Miasto Poznań odparło zarzuty, twierdząc że kontrola CBA była wybiórcza, a wyliczenia przeprowadzono błędnie. Odpowiedź Miasta znajdziecie tutaj. Zgodnie z zapowiedzią, Miasto Poznań przygotowało i opublikowało właśnie Białą Księgę, czyli raport dotyczący historii Toru Poznań oraz zawiłości związanych ze statusem prawnym, prawem własności, a także tłumaczący jedną z ważniejszych kwestii – umowę bezpłatnego użyczenia oraz dalszej, płatnej umowy wynajmu.

Poniżej cytujemy pełny artykuł opublikowany przez Miasto Poznań. Linkujemy też do tegoż artykułu na stronie Miasta, gdzie znajdziecie w załącznikach linki do Białej Księgi oraz pozostałych załączników uzupełniających (gdyby linki wklejone u nas na stronie przestały działać).

Postaramy się też wyłuskać dla Was kilka najważniejszych elementów Białej Księgi:

– Tor otwarto uroczyście dnia 1 grudnia 1977 roku. Początkowo Tor należał do Fabryki Samochodów Rolniczych „POLMO” Poznań, później przeszedł pod zarząd Oddziału Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

– Automobilklub Wielkopolski przejął Tor 1 września 1982 roku decyzją Prezydenta Miasta Poznania wraz z istniejącą infrastrukturą. Warunkiem była klauzula, według której AW ma systematycznie modernizować obiekt i profesjonalnie organizować zawody.

– Do zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nie doszło z uwagi na kwestionowanie przez Automobilklub Wielkopolski decyzji o wysokości opłaty rocznej.

– Po transformacji ustrojowej, w 1991 roku doszło do przywrócenia własności nieruchomości spadkobiercom przedwojennego właściciela. Od tej pory, aż do teraz trwa kilka różnych postępowań, według których Skarb Państwa traci i zyskuje własność Toru Poznań.

– W 1998 roku Miasto Poznań zawarło umowę z AW do czasu zakończenia postępowań związanych z prawem własności do nieruchomości. Umowa ta miała charakter bezpłatny – ani Skarb Państwa ani Miasto Poznań nie uzyskiwało dochodu w postaci czynszu. Sytuacja taka wynikała ze stanu prawnego i toczących się postępowań ws. spadkobierców.

– W listopadzie 2016 roku podpisana zostaje umowa najmu pomiędzy Miastem Poznań i Automobilklubem.

– Umowa wynajmu podpisana jest na kwotę 145 268,18 zł brutto za rok. Jak donosi Miasto Poznań, od momentu podpisania umowy, „do budżetu Miasta Poznania wpływa około 500 tysięcy złotych rocznie z tytułu czynszu i podatku od nieruchomości”.

– Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony, ale z zaznaczeniem, że umowa wygasa, jeżeli zapadnie decyzja potwierdzająca zwrot nieruchomości na rzecz spadkobierców przedwojennych właścicieli gruntów. Procesy sądowe dotyczące:
— wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa (decyzja z 1948 roku)
— parcelacji
— ksiąg wieczystych
wciąż trwają, dlatego istnieje ryzyko, że grunty zostaną utracone przez Miasto na rzecz spadkobierców. Stanowi to realne zagrożenie dla przyszłości Toru Poznań.

– Odpowiadając na zarzuty CBA, Miasto Poznań zaznacza między innymi, że „Zgodnie z obowiązującym wówczas i obecnie Statutem, Stowarzyszenie Automobilklub Wielkopolski ma obowiązek przeznaczania uzyskiwanych dochodów na cele statutowe – tym samym wypracowany „zysk” nie może być dzielony między członków organizacji.”

– Urząd Miasta złożył wiele zastrzeżeń w sprawie raportu do Szefa CBA (wszystkie znajdziecie na 28 stronie Białej Księgi). Aktualnie trwa oczekiwanie na odpowiedź CBA.

Poniżej znajdziecie oryginalną treść artykułu autorstwa Miasta Poznań, opublikowanego wraz z Białą Księgą. Linki do Białej Księgi i załączników pod artykułem lub na stronie Miasta.

Zgodnie z zapowiedzią Urząd Miasta Poznania przedstawia opracowanie obrazujące cały stan prawny i faktyczny, pominięty lub potraktowany wybiórczo w przeprowadzanej przez CBA kontroli procesu zarządzania nieruchomością, na której położony jest Tor Poznań. Na podstawie tej kontroli CBA stwierdziło rzekome nieprawidłowości w działaniu pracowników Urzędu Miasta Poznania, opierając się jednak na wybiórczym doborze dokumentów.

Dokument ten ma zatem na celu zapoznanie mieszkańców i wszystkich zainteresowanych z realiami spraw związanymi z przedmiotowym terenem oraz stopniem skomplikowania toczących się postępowań. A przede wszystkim z faktami – w szczególności decyzjami i orzeczeniami sądowymi – niestety, w trakcie prowadzonej kontroli całkowicie przez CBA zignorowanymi. Takie działanie jest w państwie prawa niedopuszczalne. Z przedstawionych dokumentów jednoznacznie wynika, że wnioski z kontroli CBA są błędne. Co więcej, gdyby je przyjąć i wcielić w życie, Miasto Poznań/Skarb Państwa zostałyby narażone na wielomilionowe straty finansowe. Wyniknęłyby one z roszczenia Stowarzyszenia Automobilklub Wielkopolski z tytułu poniesionych nakładów, na co – z uwagi na dbałość o interes publiczny – nie mogło i nie może być zgody Urzędu Miasta Poznania.

Efektem zakończonej 2 sierpnia 2018 roku kontroli było stwierdzenie przez CBA szeregu uchybień i naruszeń, które to – w ocenie tej instytucji – musiały skutkować zawiadomieniem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę Gminy Miasto Poznań. Chodzi tu między innymi o zarzut działania na szkodę Miasta Poznania poprzez niedochodzenie należności z tytułu rzekomego bezumownego korzystania z nieruchomości przez Stowarzyszenie Automobilklub Wielkopolski czy nieuprawniony tryb zawarcia przez Miasto Poznań umowy najmu z AW w roku 2016.

Miasto Poznań nie mogło i nie może żądać jakiejkolwiek kwoty od Stowarzyszenia AW, gdyż od 9 kwietnia 1998 roku między Miastem a AW istniała umowa użyczenia (o charakterze nieodpłatnym i zawarta na czas określony). Fakt ten znajduje odzwierciedlenie w dokumentach, w szczególności potwierdzającej to opinii prawnej, będących także w posiadaniu CBA. Niestety, dokumenty te zostały pominięte przez kontrolujących. Należy zaznaczyć, że umowa ta uległa przekształceniu w umowę odpłatną najmu w listopadzie 2016 roku, skutkiem czego od tej pory do budżetu Miasta Poznania wpływa około 500 tysięcy złotych rocznie z tytułu czynszu i podatku od nieruchomości. Umowa ta, zawarta w oparciu o przepisy prawa, nie tylko uregulowała zasady korzystania przez Stowarzyszenie z obiektu – w tym koszty jego utrzymywania (czyli bez obciążania budżetu miasta), ale także objęcia go monitoringiem wizyjnym, w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników toru.

Miasto Poznań wielokrotnie podkreślało, że przejście z umowy nieodpłatnej użyczenia w umowę odpłatną najmu i doprecyzowanie praw oraz obowiązków stron to znaczący sukces.

Co do pozostałych zarzutów CBA, to podkreślić należy zgodność decyzji i działań podejmowanych przez pracowników Urzędu Miasta Poznania z obowiązującymi przepisami prawa. Na szczególną uwagę zasługuje fakt całkowitego zignorowania przez kontrolerów toczących się postępowań sądowych i administracyjnych co do własności terenu, gdzie znajduje się tor. Sytuacja własnościowa obiektu, o który starają się spadkobiercy przedwojennych właścicieli, nadal nie jest rozstrzygnięta i istnieje poważne ryzyko utraty nieruchomości przez Miasto Poznań/Skarb Państwa na drodze sądowej. Dlatego Miasto Poznań musi podejmować wszelkie decyzje z należytą starannością, a wnioski i zalecenia CBA (pomijając, że są błędne) – gdyby je wdrożyć – naraziłyby tylko interes publiczny na ogromne straty.

Jednak z uwagi na zaangażowanie w ocenę dowodów opinii publicznej za pośrednictwem mediów, najlepszym rozwiązaniem będzie upublicznienie materiału dotyczącego tej kwestii. Prezentacja w postaci Białej Księgi to najbardziej obiektywny sposób przekazania tego typu informacji.

Wnioski, jakie wyciągnęło CBA, tj. działanie na szkodę Miasta Poznania, można teraz łatwo skonfrontować z przedstawionym materiałem. Jest on bardzo obszerny, nie tylko pod kątem objętości, ale i treści. Dlatego cel Białej Księgi to przedstawienie historii oraz stanu spraw dotyczących Toru Poznań w sposób przystępny i klarowny. Jednocześnie dzięki publikacji tego dokumentu zarówno opinia publiczna, jak i Prokuratura Regionalna w Poznaniu, mogą samodzielnie ocenić zasadność zarzutów stawianych pracownikom Urzędu przez CBA.

Prezentowany dokument pozbawiony jest komentarzy, które mogłyby sugerować czytelnikowi jakiekolwiek wnioski. Urząd Miasta Poznania działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, zachowując przy tym maksymalną transparentność. Natomiast doniesienia medialne, oparte na informacji z CBA, przedstawiły bardzo zniekształcony obraz sytuacji. Biała Księga pokazuje fakty i tylko fakty.

Oceniając przedstawiony materiał należy uwzględnić, że historia tej nieruchomości jest bardzo długa i skomplikowana. Obfituje w nagłe zmiany w ocenie, czyją stanowi własność. Dlatego Biała Księga ma na celu pokazanie opinii publicznej działań podejmowanych w konkretnym stanie faktycznym i prawnym, obowiązującym w danym momencie. Tylko taki obraz jest rzeczywisty. Tylko w ten sposób możliwe jest dokonanie oceny prawidłowości podejmowania określonych kroków. I tylko w ten sposób można pokazać stopień zaangażowania pracowników Urzędu w działania zmierzające do ochrony interesów zarówno Skarbu Państwa, jak i Miasta Poznania na przestrzeni kilkunastu lat.

Załączniki

Piotr Jędrzejak
Redaktor naczelny

Głównodowodzący portalem. Nie je, nie śpi, żyje newsami ze świata motocyklowego. Związany z laptopem. Zdarza mu się poprawiać "waCHacze" po kumplach z redakcji. Po mieście szaleje Street Triplem 675. Skontaktuj się Masz sprawę ? Skontaktuj się:

Materiały premium

czytaj kolejne artykuły