Miasto Poznań udostępnia Białą Księgę ws. Toru Poznań

- Piotr Jędrzejak

Miasto Poznań odpowiada na zarzuty CBA, jednocześnie publikując pełną historię Toru Poznań. Sprawdźcie co tam się znalazło i jakie najważniejsze fakty dla Was wyłuskaliśmy.

Na pewno słyszeliście o sporze toczącym się w sprawie Toru Poznań. Po przeprowadzonej kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne złożyło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie wynajmu terenu Toru Poznań od Miasta Poznań przez Automobilklub Wielkopolski. Poszło o „nieścisłości w papierach” oraz o to, że AW wynajmuje Tor nieodpłatnie. Szczegóły znajdziecie tutaj.

Kilka dni później Miasto Poznań odparło zarzuty, twierdząc że kontrola CBA była wybiórcza, a wyliczenia przeprowadzono błędnie. Odpowiedź Miasta znajdziecie tutaj. Zgodnie z zapowiedzią, Miasto Poznań przygotowało i opublikowało właśnie Białą Księgę, czyli raport dotyczący historii Toru Poznań oraz zawiłości związanych ze statusem prawnym, prawem własności, a także tłumaczący jedną z ważniejszych kwestii – umowę bezpłatnego użyczenia oraz dalszej, płatnej umowy wynajmu.

Poniżej cytujemy pełny artykuł opublikowany przez Miasto Poznań. Linkujemy też do tegoż artykułu na stronie Miasta, gdzie znajdziecie w załącznikach linki do Białej Księgi oraz pozostałych załączników uzupełniających (gdyby linki wklejone u nas na stronie przestały działać).

Postaramy się też wyłuskać dla Was kilka najważniejszych elementów Białej Księgi:

– Tor otwarto uroczyście dnia 1 grudnia 1977 roku. Początkowo Tor należał do Fabryki Samochodów Rolniczych „POLMO” Poznań, później przeszedł pod zarząd Oddziału Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

– Automobilklub Wielkopolski przejął Tor 1 września 1982 roku decyzją Prezydenta Miasta Poznania wraz z istniejącą infrastrukturą. Warunkiem była klauzula, według której AW ma systematycznie modernizować obiekt i profesjonalnie organizować zawody.

– Do zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nie doszło z uwagi na kwestionowanie przez Automobilklub Wielkopolski decyzji o wysokości opłaty rocznej.

– Po transformacji ustrojowej, w 1991 roku doszło do przywrócenia własności nieruchomości spadkobiercom przedwojennego właściciela. Od tej pory, aż do teraz trwa kilka różnych postępowań, według których Skarb Państwa traci i zyskuje własność Toru Poznań.

– W 1998 roku Miasto Poznań zawarło umowę z AW do czasu zakończenia postępowań związanych z prawem własności do nieruchomości. Umowa ta miała charakter bezpłatny – ani Skarb Państwa ani Miasto Poznań nie uzyskiwało dochodu w postaci czynszu. Sytuacja taka wynikała ze stanu prawnego i toczących się postępowań ws. spadkobierców.

– W listopadzie 2016 roku podpisana zostaje umowa najmu pomiędzy Miastem Poznań i Automobilklubem.

– Umowa wynajmu podpisana jest na kwotę 145 268,18 zł brutto za rok. Jak donosi Miasto Poznań, od momentu podpisania umowy, „do budżetu Miasta Poznania wpływa około 500 tysięcy złotych rocznie z tytułu czynszu i podatku od nieruchomości”.

– Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony, ale z zaznaczeniem, że umowa wygasa, jeżeli zapadnie decyzja potwierdzająca zwrot nieruchomości na rzecz spadkobierców przedwojennych właścicieli gruntów. Procesy sądowe dotyczące:
— wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa (decyzja z 1948 roku)
— parcelacji
— ksiąg wieczystych
wciąż trwają, dlatego istnieje ryzyko, że grunty zostaną utracone przez Miasto na rzecz spadkobierców. Stanowi to realne zagrożenie dla przyszłości Toru Poznań.

– Odpowiadając na zarzuty CBA, Miasto Poznań zaznacza między innymi, że „Zgodnie z obowiązującym wówczas i obecnie Statutem, Stowarzyszenie Automobilklub Wielkopolski ma obowiązek przeznaczania uzyskiwanych dochodów na cele statutowe – tym samym wypracowany „zysk” nie może być dzielony między członków organizacji.”

– Urząd Miasta złożył wiele zastrzeżeń w sprawie raportu do Szefa CBA (wszystkie znajdziecie na 28 stronie Białej Księgi). Aktualnie trwa oczekiwanie na odpowiedź CBA.

Poniżej znajdziecie oryginalną treść artykułu autorstwa Miasta Poznań, opublikowanego wraz z Białą Księgą. Linki do Białej Księgi i załączników pod artykułem lub na stronie Miasta.

Zgodnie z zapowiedzią Urząd Miasta Poznania przedstawia opracowanie obrazujące cały stan prawny i faktyczny, pominięty lub potraktowany wybiórczo w przeprowadzanej przez CBA kontroli procesu zarządzania nieruchomością, na której położony jest Tor Poznań. Na podstawie tej kontroli CBA stwierdziło rzekome nieprawidłowości w działaniu pracowników Urzędu Miasta Poznania, opierając się jednak na wybiórczym doborze dokumentów.

Dokument ten ma zatem na celu zapoznanie mieszkańców i wszystkich zainteresowanych z realiami spraw związanymi z przedmiotowym terenem oraz stopniem skomplikowania toczących się postępowań. A przede wszystkim z faktami – w szczególności decyzjami i orzeczeniami sądowymi – niestety, w trakcie prowadzonej kontroli całkowicie przez CBA zignorowanymi. Takie działanie jest w państwie prawa niedopuszczalne. Z przedstawionych dokumentów jednoznacznie wynika, że wnioski z kontroli CBA są błędne. Co więcej, gdyby je przyjąć i wcielić w życie, Miasto Poznań/Skarb Państwa zostałyby narażone na wielomilionowe straty finansowe. Wyniknęłyby one z roszczenia Stowarzyszenia Automobilklub Wielkopolski z tytułu poniesionych nakładów, na co – z uwagi na dbałość o interes publiczny – nie mogło i nie może być zgody Urzędu Miasta Poznania.

Efektem zakończonej 2 sierpnia 2018 roku kontroli było stwierdzenie przez CBA szeregu uchybień i naruszeń, które to – w ocenie tej instytucji – musiały skutkować zawiadomieniem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę Gminy Miasto Poznań. Chodzi tu między innymi o zarzut działania na szkodę Miasta Poznania poprzez niedochodzenie należności z tytułu rzekomego bezumownego korzystania z nieruchomości przez Stowarzyszenie Automobilklub Wielkopolski czy nieuprawniony tryb zawarcia przez Miasto Poznań umowy najmu z AW w roku 2016.

Miasto Poznań nie mogło i nie może żądać jakiejkolwiek kwoty od Stowarzyszenia AW, gdyż od 9 kwietnia 1998 roku między Miastem a AW istniała umowa użyczenia (o charakterze nieodpłatnym i zawarta na czas określony). Fakt ten znajduje odzwierciedlenie w dokumentach, w szczególności potwierdzającej to opinii prawnej, będących także w posiadaniu CBA. Niestety, dokumenty te zostały pominięte przez kontrolujących. Należy zaznaczyć, że umowa ta uległa przekształceniu w umowę odpłatną najmu w listopadzie 2016 roku, skutkiem czego od tej pory do budżetu Miasta Poznania wpływa około 500 tysięcy złotych rocznie z tytułu czynszu i podatku od nieruchomości. Umowa ta, zawarta w oparciu o przepisy prawa, nie tylko uregulowała zasady korzystania przez Stowarzyszenie z obiektu – w tym koszty jego utrzymywania (czyli bez obciążania budżetu miasta), ale także objęcia go monitoringiem wizyjnym, w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników toru.

Miasto Poznań wielokrotnie podkreślało, że przejście z umowy nieodpłatnej użyczenia w umowę odpłatną najmu i doprecyzowanie praw oraz obowiązków stron to znaczący sukces.

Co do pozostałych zarzutów CBA, to podkreślić należy zgodność decyzji i działań podejmowanych przez pracowników Urzędu Miasta Poznania z obowiązującymi przepisami prawa. Na szczególną uwagę zasługuje fakt całkowitego zignorowania przez kontrolerów toczących się postępowań sądowych i administracyjnych co do własności terenu, gdzie znajduje się tor. Sytuacja własnościowa obiektu, o który starają się spadkobiercy przedwojennych właścicieli, nadal nie jest rozstrzygnięta i istnieje poważne ryzyko utraty nieruchomości przez Miasto Poznań/Skarb Państwa na drodze sądowej. Dlatego Miasto Poznań musi podejmować wszelkie decyzje z należytą starannością, a wnioski i zalecenia CBA (pomijając, że są błędne) – gdyby je wdrożyć – naraziłyby tylko interes publiczny na ogromne straty.

Jednak z uwagi na zaangażowanie w ocenę dowodów opinii publicznej za pośrednictwem mediów, najlepszym rozwiązaniem będzie upublicznienie materiału dotyczącego tej kwestii. Prezentacja w postaci Białej Księgi to najbardziej obiektywny sposób przekazania tego typu informacji.

Wnioski, jakie wyciągnęło CBA, tj. działanie na szkodę Miasta Poznania, można teraz łatwo skonfrontować z przedstawionym materiałem. Jest on bardzo obszerny, nie tylko pod kątem objętości, ale i treści. Dlatego cel Białej Księgi to przedstawienie historii oraz stanu spraw dotyczących Toru Poznań w sposób przystępny i klarowny. Jednocześnie dzięki publikacji tego dokumentu zarówno opinia publiczna, jak i Prokuratura Regionalna w Poznaniu, mogą samodzielnie ocenić zasadność zarzutów stawianych pracownikom Urzędu przez CBA.

Prezentowany dokument pozbawiony jest komentarzy, które mogłyby sugerować czytelnikowi jakiekolwiek wnioski. Urząd Miasta Poznania działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, zachowując przy tym maksymalną transparentność. Natomiast doniesienia medialne, oparte na informacji z CBA, przedstawiły bardzo zniekształcony obraz sytuacji. Biała Księga pokazuje fakty i tylko fakty.

Oceniając przedstawiony materiał należy uwzględnić, że historia tej nieruchomości jest bardzo długa i skomplikowana. Obfituje w nagłe zmiany w ocenie, czyją stanowi własność. Dlatego Biała Księga ma na celu pokazanie opinii publicznej działań podejmowanych w konkretnym stanie faktycznym i prawnym, obowiązującym w danym momencie. Tylko taki obraz jest rzeczywisty. Tylko w ten sposób możliwe jest dokonanie oceny prawidłowości podejmowania określonych kroków. I tylko w ten sposób można pokazać stopień zaangażowania pracowników Urzędu w działania zmierzające do ochrony interesów zarówno Skarbu Państwa, jak i Miasta Poznania na przestrzeni kilkunastu lat.

Załączniki

Może ci się zainteresować

MotoRmania jest zaskakującym, lifestyle’owym portalem o tematyce motocyklowej. Podstawą publikacji są rzetelnie i niezależnie przeprowadzane testy motocykli, których dodatkową atrakcją jest inspirujący sposób prezentacji zdjęć. Kompetencja redakcji MotoRmanii została wyróżniona zaproszeniem do testów fabrycznych motocykli wyścigowych klasy Superbike, co błyskawicznie ugruntowało status magazynu jako najbardziej fachowego miesięcznika motocyklowego w Polsce. Nasz portal to długo oczekiwany powiew pasji i prawdziwie motocyklowego stylu życia!

©2010 – 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone MotoRmania.com.pl